Kotisairaanhoitopalvelu Sa-Tu Väisänen Oy

KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy

Tietosuojaseloste
päivitys: 5/2018, 3/2019/03/2020 / 8.5.2021

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy

Yhteystiedot:  postiosoite: Kehäkatu 8, 75500 Nurmes, käyntiosoite: Teollisuustie 11, 75530 Nurmes

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy / Sari Väisänen

Kehäkatu 8, 75500 Nurmes
Puh. 040 3522 166

sari.vaisanen@hotmail.com  tai sari.vaisanen@kotihoitovaisanen.fi  5/2021 alkaen

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Tietosuojavastaava: Sari Väisänen, ks. yllä yhteystiedot


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä on palvelujen kohteena olevat asiakkaat/potilaat.

Henkilökunta


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

Asiakas- ja henkilötietoja käsitellään hoitosuhteessa olevien asiakkaiden/potilaiden terveydentilan tai toimintakyvyn, toiminnan dokumentointia varten.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus:

Asiakkaista/potilaista kirjataan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteys- ja osoitetiedot. Asiakkaista kerätään tietoa liittyen hoitosuhteeseen, terveydentilan muutoksista sekä laskutustiedot.

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

Perusteena hoito- ja palvelusuunnitelma/sopimus, terveydentilan muutosten, voinnin ja kotihoidon dokumentointi. Asiakaslaskutus.

Henkilökunta: syntymäaika, henkilö- ja yhteystiedot, työsuhdetiedot

Henkilötietoja tarvitaan työsopimusta, työterveyshuoltoa, työvuorosuunnittelua, palkanlaskentaa varten.

Tietosuojaseloste 25.5.2018 /19.3.2020


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakkaista/potilaista kirjataan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteys- ja osoitetiedot. Asiakkaista kerätään tietoa liittyen hoitosuhteeseen, terveydentilan muutoksiin sekä laskutustiedot.

Henkilökuntatiedot:

Henkilökunnasta kirjataan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot, työsuhdetiedot.


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen yhteystiedot

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: asiakkaalta/potilaalta itseltään, omaiselta, kunnalliselta sote-viranhaltijalta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta KOTISAIRAAHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy:n ulkopuolelle ilman potilaan/asiakkaan lupaa tai tuomaa velvoitetta.

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

Kauppalan Tilinauha Oy


8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät KOTISAIRAANHOITOPALVELUT Sa-Tu Väisänen Oy:n työntekijät ja ulkoistettuna tilitoimistopalvelut, yrityksen laskutus sekä palkanlaskenta / Kauppalan Tilinauha Oy. Käytössä olevat sähköiset ohjelmat TyövuoroVelho (työvuorosuunnittelu), Procountor (taloushallinnonohjelma) ja keväällä 2021 alkaen Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmä. Tiedot tallentuvat pilvipalveluun ohjelman toimittajan toimesta, joten erillistä tietoturvatoimenpidettä ei tarvitse.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.