Kotisairaanhoitopalvelu Sa-Tu Väisänen Oy

Tutustu meihin

Tarjoamme kotihoitopalvelua ympärivuorokautisesti – ihmiseltä ihmiselle, terveydenhuollon ammattilaisten tarjoamana luotettavasti, korkealla ammattitaidolla.

Ota yhteyttä

Kotisairaanhoitotyötä ohjaavat eettiset toimintaohjeet, jotka muodostuvat hoitotyön arvoista, ihanteista ja periaatteista 

Sairaanhoito- ja hoivatyö asiakkaan/potilaan kotona on työtä ihmisten kanssa ja heitä varten terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi kunnioittaen yksilöllisesti asiakkaan elämänhistoriaa, vakaumusta, kotiympäristöä.

Kotisairaanhoitotyötä suunnitellaan, toteutetaan ja seurataan tarvittaessa yhdessä asiakkaan/potilaan, omaisten/ läheisten, kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön / viranomaisten kanssa.

Arvokas vanhuus tulee olla ihmisoikeus, sillä juuri nyt ikääntymässä olevat sukupolvet – vanhempamme ja isovanhempamme – ovat rakentaneet meille ympäröivän hyvinvointimme ja lunastaneet itsenäisen kotimaamme.

Hyvään ja arvokkaaseen ikääntymiseen – tai muutoin terveydentilan ja toimintakyvyn laskiessa jo aiemmin – tulee kuulua oikeus valita, kuinka ihminen haluaa viettää elämäänsä ikääntyessään, terveydentilan ja kehon kunnon / toimintakyvyn hiipuessa tai väliaikaisesti laskiessa.

Rakkaan, tutun ja turvallisen, mahdollisesti omin käsin rakennetun kodin ja kotiympäristön piirissä vietetty vanhuus – tai aika, jolloin terveydentila/ toimintakyky on muutoin laskenut –  on huipentumaa omien käsien aikaansaannoksille ihmiselämässä, josta on oikeus ja tulee saada nauttia, niin kauan kuin se on inhimillisesti oikein ja mahdollista. Tämä lisää osaltaan olennaisesti ihmisen henkistä terveyttä ja tuo rikkautta elämänsisältöön, itsemääräämisoikeutta ja omanarvontuntoa tasavertaisesti yhteiskunnassa sekä jopa alentaa sairaudentuntoa, sairastavuutta.

Lapsiperhetyössä lähtökohtana ja tavoitteena on perheiden jaksamisen tukeminen matalan kynnyksen periaatteella, ilman lastensuojelun asiakkuutta, tavallisessa kodin arjessa sekä parantaa lasten ja koko perheen sisäistä ja ulkoista hyvinvointia huomioiden sosiaalisuuden tukeminen läheisiin, sukulaisiin ja mm. erilaisiin harrasteisiin ja koulunkäyntiin.

Lasten ja perheiden kanssa toimiessa ammattihenkilöt tukevat ja auttavat vanhempia kasvatustehtävässä ja perhe-elämässä toimimalla perheen kanssa arjen askareissa yhdessä ja näin keventäen vanhempien väliaikaista tai pidempikestoista taakkaa.


Kotisairaanhoitotyön arvoja

  • Asiakaslähtöisyys – yksilöllisyyden kunnioittaminen – itsemääräämisoikeus

→  asiakkaan aito kohtaaminen omana itsenään, kuuntelu, keskustelu, ajan antaminen- kiireettömyys, hoitotyön toteuttaminen sovittujen suunnitelmien mukaisesti, hienotunteisuus ja kunnioitus ulkoisista tekijöistä riippumatta

  • Toimintakyvyn ylläpito, kuntouttava työote

→  tutussa turvallisessa kotiympäristössä mahdollistuu paremmin perusliikkuminen ja tämän ylläpito / parantaminen, tarvittaessa turvallisuuteen, liikkumisen mahdollistamiseen kiinnitetään huomio parantamalla rakenteellisia olosuhteita ja /tai apuvälinearvio yksilöllisesti.

  • Ammattitaidon ylläpito ja työyhteisön hyvinvointi

→  korkeatasoisella ammattitaidolla pystytään luomaan laadukasta hoitotyötä asiakkaille /potilaille omaan kotiympäristöön ja toimimaan taloudellisesti järkevällä ja tuottavalla tavalla, kestävä kehitys huomioiden sekä näin kehittämään työhyvinvointia, joka heijastuu suoraan tuotettavaan palveluun ja työn mielekkääseen kokemukseen.


Kotisairaanhoitotyön periaatteita

  • turvallisuus
  • oikeudenmukaisuus, tasavertaisuus
  • rehellisyys, luottamuksellisuus
  • vastuullisuus
  • korkeatasoinen ammatillisuus
  • työhyvinvoinnin ylläpito